วันศุกร์ที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2553

การพัฒนาก่อนแต่งตั้งผู้อำนวยการสถานศึกษา

ภาพกิจกรรมการอบรมก่อนเข้าแต่งตั้งตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 2   ณ  จังหวัดอุดรธานี

กิจกรรม ป.โทบริหารการศึกษา


ภาพกิจกรรมนักศึกษาปริญญาโท  สาขาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลับกรุงเทพธนบุรี
รุ่นที่ 2  ศูนย์ โรงเรียนท่าตูมประชาเสริมวิทย์